ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
ТБ «Центральна універсальна товарна біржа»
№ 2-Т(А) від 13 квітня 2015 р.

РЕГЛАМЕНТ
організації та проведення електронних торгів (аукціонів)
на електронному майданчику
Товарної біржі «Центральної універсальної товарної біржі»
розміщеному на сайті https://www.cuex.com.ua/ в мережі інтернет.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Регламент розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронний цифровий підпис», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про товарну біржу», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 та регулює відносини, що виникають між організаторами, замовниками, учасниками та третіми особами, під час проведення електронних торгів (аукціонів) на електронному майданчику ТБ «Центральна універсальна товарна біржа» (далі – Біржа або Оператор електронного майданчика).

1.2. Регламент визначає порядок проведення конкурентних торгових процедур в електронній формі, умови участі сторін у процедурах електронних торгів, регулює відносини, що виникають між сторонами.

1.3. Цей Регламент є публічною офертою, яку юридична особа, фізична особа чи фізична особа - підприємець акцептує за допомогою проходження реєстрації на електронному майданчику Біржі, що тягне повну згоду з усіма положеннями даного Регламенту, породжує обов'язки його виконання.

1.4. Приєднуючись до цього Регламенту, Користувач повністю і безумовно приймає умови, вимоги та процедури, які визначаються Регламентом, включаючи додатки до нього, в редакції, що є чинними на момент подання заяви на реєстрацію, а також приймає зміни (доповнення), що вносяться до регламенту, і зобов'язується самостійно ознайомлюватися зі змінами (доповненнями) Регламенту.

1.5. Біржа розміщує у Відкритій частині електронного майданчика документи і інструкції про здійснення окремих функцій по роботі на електронному майданчику. Всі документи і інструкції, які розміщуються у Відкритій частині електронного майданчика, засновані на Регламенті і не суперечать йому. У разі виникнення суперечності між положеннями Регламенту та положеннями інших документів та інструкцій, підлягають застосуванню положення цього Регламенту.

1.6. Регламент є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.

1.7. Регламент поширюються у формі електронного документу за адресою: https://www.cuex.com.ua/.

1.8. Електронні торги проводяться з використанням електронного майданчику ТБ «Центральної універсальної товарної біржі» в мережі Інтернет на веб-сайті https://www.cuex.com.ua/. Доступ до електронного майданчику через мережу Інтернет є відкритим.

В даному положенні застосовуються наступні терміни:

Електронний майданчик (ЕМ) – веб-сайт ТБ «Центральна універсальна товарна біржа» в мережі Інтернет разом із сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, які використовуються Біржею для проведення електронних торгів у встановленому Законом порядку;

Відкрита частина електронного майданчика - загальнодоступна частина електронного майданчика, яка не вимагає реєстрації;

Закрита частина електронного майданчика - частина електронного майданчика, доступна тільки зареєстрованим учасникам;

Користувач - будь-яка юридична особа, фізична особа - підприємець, фізична особа, зареєстрована на електронному майданчику;

Учасник – будь-яка особа (фізична особа, юридична особа, нерезидент), що подала у встановленому порядку відповідну заяву на участь в електронних торгах, сплатила гарантійний внесок, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію учасника та індивідуальний код.

Оператор електронного майданчика (площадки) — ТБ «Центральна універсальна товарна біржа».

Замовник - фізична особа чи юридична особа, яка має право на реалізацію майна, згідно чинного законодавства.

Повідомлення – офіційна інформація, що надсилається учасникам електронних торгів про будь-які процеси, що проходять за їх участі на електронному майданчику України.

Суб’єкти аукціону – користувач, організатор торгів, замовник, учасники, оператор електронного майданчика.

Організатор торгів - Користувач електронного майданчика, в інтересах і за замовленням якого проводиться торгова процедура на електронному майданчику.

Торгова процедура (торги) - процедура, що виконується на електронному майданчику і регламентована заданим способом її проведення, оповіщенням і документацією про проведення торговельної процедури, проведена з метою визначення покупців майна, що реалізуються Організатором торгів.

Електронні торги (аукціон) – сукупність дій учасників на електронному майданчику у визначений час, спрямованих на настання реальних правових наслідків та з метою досягнення певних економічних інтересів.

Строк – проміжок часу, протягом якого учасник (організатор) або замовник торгів має право та/або зобов’язаний вчинити юридично значимі дії на електронному майданчику організатора аукціону.

Заявка (пропозиція) - електронний документ, наданий Учасником для участі в торговій процедурі, відповідно до цього Регламенту;

Реєстрація - надання, в установленому цим Регламентом порядку, можливості роботи в закритій частині електронного майданчика та здійснення на електронному майданчику юридично значимих дій;

Лот - товарна позиція, предмет торгової процедури, при цьому торгова процедура може включати один або декілька лотів;

Документація - електронні документи, що містять всю необхідну і достатню інформацію про предмет торгової процедури, умови її проведення, умови виконання договору (у тому числі проект договору та істотні умови договору) та є додатком до «Оголошенню»;

Переможець - Учасник торгів, обраний Організатором аукціону для укладення договору за результатами аналізу пропозицій, поданих учасниками торгової процедури;

Особистий кабінет - частина електронного майданчика, доступна тільки зареєстрованим учасникам електронного майданчика і знаходиться в закритій частині електронного майданчика, для доступу до якої необхідно пройти авторизацію, вказавши відповідний пароль та логін;

Індивідуальний код учасника – набір цифр, що присвоює система автоматично, у випадку реєстрації заявника, учасником електронних торгів;

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа;

Електронний цифровий підпис (ЕЦП)1 - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, що підписує. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

Центр сертифікації ключів (ЦСК) - юридична особа чи фізична особа - підприємець, яка надає послуги електронного цифрового підпису.

ІІ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ РЕГЛАМЕНТУ

2.1. Дія цього Регламенту може бути припинена за ініціативою однієї зі Сторін у таких випадках:

2.2. У разі розірвання Регламенту ініціативна Сторона письмово повідомляє іншу Сторону про свої наміри за тридцять календарних днів до дати розірвання Регламенту. Регламент вважається розірваним після виконання Сторонами своїх зобов'язань та проведення взаєморозрахунків, згідно з умовами Регламенту.

2.3. Припинення дії Регламенту не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли до вказаного дня припинення дії Регламенту, і не звільняє від відповідальності за його невиконання (неналежне виконання).

IІІ. ЗМІНА (ДОПОВНЕННЯ) РЕГЛАМЕНТУ

3.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Біржею в односторонньому порядку.

3.2. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється Біржею шляхом розміщення зазначених змін (доповнень) на електронному майданчику за адресою - https://www.cuex.com.ua/.

3.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться Біржею в Регламент з власної ініціативи і не пов'язані зі зміною чинного законодавства України набувають чинності і стають обов'язковими після закінчення одного місяця з дати розміщення зазначених змін і доповнень в Регламенті на електронному майданчику за адресою - https://www.cuex.com.ua/.

3.4. Всі зміни (доповнення), що вносяться Біржею в Регламент у зв'язку зі зміною чинного законодавства України набувають чинності одночасно з набранням чинності змін (доповнень) у зазначених актах.

3.5. Будь-які зміни і доповнення в Регламент з моменту вступу в силу поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, в тому числі приєдналися до Регламенту раніше дати вступу змін (доповнень) в силу. У разі незгоди зі змінами (доповненнями) Сторона Регламенту має право до набрання чинності таких змін (доповнень) на розірвання Регламенту в порядку, передбаченому п. 2 цього Регламенту.

3.6. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його складовою і невід'ємною частиною.

ІV. ЕЛЕКТРОННИЙ МАЙДАНЧИК

4.1. Електронний майданчик має можливість доступу до інформації, яка на ній розміщується, за допомогою використання стандартних веб-оглядачів (Internet Explorer, MozillaFireFox) і (або) іншого загальнодоступного безкоштовного програмного забезпечення. Для здійснення окремих операцій, пов'язаних з формуванням електронного цифрового підпису, потрібна додаткова настройка робочого місця, описана в розташованих у Відкритій частини електронного майданчика інструкціях (посібниках).

4.2. Електронний майданчик функціонує в режимі цілодобової безперервної роботи протягом семи днів на тиждень, згідно з розкладом, визначеним Біржею, за винятком часу проведення профілактичних робіт. Інформація по планових профілактичних роботах, під час проведення яких не здійснюється робота електронного майданчика, розміщується на електронному майданчику не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати початку проведення таких робіт. При цьому період проведення профілактичних робіт не повинен збігатися з часом проведення торгів. Електронний майданчик забезпечує автоматичне повідомлення про терміни проведення профілактичних робіт на електронному майданчику, під час яких електронний майданчик не функціонує, всіх зареєстрованих на електронному майданчику осіб, шляхом направлення зазначеним особам повідомлення по електронній пошті в термін не пізніше ніж за тридцять днів до дати початку проведення таких робіт.

4.3. Вся інформація на електронному майданчику розміщується українською мовою, крім випадків, передбачених пунктом 4.4 цього Регламенту. Використання латинських та інших символів і букв при написанні українських слів не допускається.

4.4. Використання в інформації, що розміщується на електронному майданчику, букв і символів іноземних мов допускається лише у випадках, коли використання букв і символів української мови призводить до спотворення такої інформації, зокрема при вказівці адрес сайтів в мережі Інтернет, адрес електронної пошти.

V. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ

5.1. Всі документи і відомості, пов'язані з організацією та проведенням електронних процедур, представлені у вигляді електронних документів.

5.2. Електронний документ, підписаний ЕЦП2, має юридичну силу таку ж, як і документ на паперовому носії, підписаний власноручним підписом.

5.3. Обмін електронними документами, підписаними ЕЦП, є юридично значимим електронним документообігом.

5.4. При використанні ЕЦП юридичні особи та фізичні особи - підприємці керуються цим Регламентом та чинним законодавством України, що регулює сферу застосування ЕЦП.

5.5. Час створення, одержання і відправлення всіх електронних документів на електронному майданчику фіксується за часом сервера, на якому функціонує програмне забезпечення електронного майданчика.

5.6. Час електронного майданчика синхронізується не рідше одного разу на добу з одним з серверів точного часу (київський час): ntp.time.in.ua, ntp.colocall.net.

5.7. Для отримання допуску до електронного майданчику та вчинення дій на електронному майданчику юридична особа чи фізична особа - підприємець має отримати сертифікат ЕЦП3, виготовлений у відповідності з чинним законодавством України в ЦСК.

5.8. Тримачі ЕЦП несуть відповідальність за збереження та використання належним чином закритих ключів ЕЦП відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Термін зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

VІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач електронного майданчика повинен:

6.1.1. Дотримуватися норм цього Регламенту при виконанні будь-яких дій на електронному майданчику;

6.1.2. Своєчасно вносити зміни в інформацію про свою організацію, направлену при реєстрації на електронному майданчику, включаючи інформацію про реквізити організації, щодо пропонованих і (або) товарах, що споживаються, роботах, послугах, а також своєчасно розміщувати на електронному майданчику актуальні копії документів, направлених при реєстрації на електронному майданчику;

6.1.3. Забезпечувати збереження в таємниці імені Користувача і пароля Користувача електронного майданчика, наданих йому для роботи на електронному майданчику. При виникненні підозр про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це Оператора;

6.1.4. Пройти реєстрацію на електронному майданчику відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом;

6.1.5. Відповідати наступним вимогам:

6.1.6. Мати діючий сертифікат електронного цифрового підпису4, виданий відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.1.7. Своєчасно оплачувати послуги Біржі, відповідно до положень Регламенту;

6.1.8. Чітко дотримуватися вимог Регламенту, що пов'язані з проведенням торгів на електронному майданчику, в тому числі своєчасно і в порядку, який передбачений Регламентом, надавати Біржі електронного майданчика необхідну достовірну інформацію;

6.1.9. Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Регламентом.

6.2. Оператор електронного майданчика має право:

6.2.1. Перевіряти достовірність даних, наданих Користувачем;

6.2.2. Припиняти доступ Користувача до роботи в «Особистому кабінеті» на електронному майданчику за недотримання положень цього Регламенту або припиняти такий доступ до повного усунення допущених порушень;

6.2.3. Використовувати інформацію про компанію Користувача (найменування, логотип, назва торгової марки) для розміщення на Інтернет-ресурсі, рекламних матеріалах та презентаціях ТБ «Центральної універсальної товарної біржі».

6.3. Оператор електронного майданчика зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечувати технічну можливість участі у відкритих торгових процедурах, що проводяться на електронному майданчику, а також рівний доступ Користувачів до участі у відкритих торгових процедурах, в тому числі до інформації про проведення торгів;

6.3.2. Забезпечити працездатність і функціонування електронного майданчика у відповідності з порядком, встановленим цим Регламентом;

6.3.3. Забезпечити безперервність проведення процедур в електронній формі, надійність функціонування програмних і технічних засобів, що використовуються для проведення процедур, а також забезпечити рівний доступ користувачів до процедур, що проводяться на електронному майданчику.

6.3.4. Оператор забезпечує застосування апаратних і програмних засобів захисту інформації, що міститься в заявках на участь (пропозиціях), а також в інших документах, що надаються користувачами, в тому числі зберігання цієї інформації, попередження і припинення знищення інформації, її несанкціоноване зміна та копіювання, порушення штатного режиму обробки інформації, включаючи технологічну взаємодію з іншими інформаційними системами.

VІІ. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ НА ЕЛЕКТРОННОМУ МАЙДАНЧИКУ

7.1. Для забезпечення доступу до участі в торгових процедурах, що проводяться на електронному майданчику, необхідно пройти процедуру реєстрації.

7.2. Для реєстрації на електронному майданчику юридична особа, фізична особа - підприємець чи фізична особа направляє Оператору через електронний майданчик наступні документи та відомості:

Для спрямування зазначених документів та відомостей необхідно заповнити електронну форму на електронному майданчику відповідно до інструкції, і завірити документи і відомості електронним цифровим підписом особи, яка має право діяти від імені цієї Організації.5

7.3. У строк не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження документів та відомостей на реєстрацію Оператор зобов'язаний прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації. Організації може бути відмовлено в реєстрації у випадку неподання необхідних документів та відомостей, або у випадку, якщо подані Організацією документи не відповідають встановленим до них вимогам або в них виявлено недостовірну інформацію чи подані відомості є недостовірними.

7.4. У разі прийняття рішення про реєстрацію, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, що містить ідентифікаційні дані для входу на електронну площадку (ім'я користувача і пароль). З моменту реєстрації юридичної особи, фізичної особи - підприємця або фізичної особи, він набуває статусу Користувача.

7.5. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації, на вказану адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації юридична особа, фізична особа - підприємець, фізична особа мають право повторно подати заяву на реєстрацію.

7.6. Доступ в закриту зону електронного майданчика і особистий кабінет Користувача,отримують тільки особи, які пройшли процедуру реєстрації.

7.7. З моменту подання заяви на реєстрацію вважається, що особа ознайомилася з даним Регламентом та повністюпогодилася з вимогами, передбаченими цим Регламентом.

7.8. Реєстрація особи може бути припинена або анульована Оператором у разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту або порушення договірних зобов'язань, в такому випадку ця особа втрачає статус Користувача електронного майданчика.

VІІІ. ВИДИ ТОРГОВИХ ПРОЦЕДУР. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТОРГОВИХ ПРОЦЕДУР.

8.1. На електронному майданчику передбачені наступні способи проведення торгових процедур, порядок проведення яких встановлюється цим Регламентом:

8.2. Всі торгові процедури можуть бути відкритими або закритими за складом Учасників. У відкритій торговельній процедурі вправі взяти участь будь-який Учасник торгів. У закритій торгової процедурі можуть взяти участь тільки ті Учасники торгів, яким Організатор торгів направив персональні запрошення за допомогою електронного майданчика.

8.3. Для оголошення про торгову процедуру Організатор торгів формує та затверджує на електронному майданчику Оголошення про проведення торговельної процедури із зазначенням способу її проведення, інформації про предмет договору (що складається з одного або декількох лотів), умовах договору, інформації про порядок і умови проведення торговельної процедури та про терміни подачі пропозицій, з додатком документації про проведення торговельної процедури.

8.4. Правила проведення торговельної процедури встановлюються Організатором в документації про проведення торговельної процедури.

8.5. При оголошенні відкритої торгівельної процедури, Оголошення про проведення торговельної процедури публікується у відкритій частині електронного майданчика.

8.6. Організатор торгівельної процедури вправі у будь-який час відмовитися від її проведення за будь-якими з лотів або за всіма лотами, з обґрунтуванням свого рішення.

8.7. При роботі на електронному майданчикуУчасники торгів своєчасно, згідно з визначеним Регламентом порядком, самостійно здійснюють дії по участі в торгових процедурах.

8.8. Будь-яка пропозиція Учасника торгів, спрямованеа через електронний майданчик в ході участі в торговельній процедурі, незалежно від способу проведення торговельної процедури, вважається офертою. Учасник торгів зобов'язується укласти угоду з Організатором торгової процедури на запропонованих умовах, а також на умовах, зазначених у повідомленні та документації про проведення торговельної процедури, у випадку, якщо він буде визнаний Переможцем у відповідності з цим Регламентом та умовами торгової процедури.

8.9. Договір за результатами проведення торговельної процедури укладається між Організатором торгової процедури та Переможцем поза електронного майданчика, в письмовій формі або іншим способом, передбаченим законодавством.

ІХ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ МАЙНА/ТОВАРІВ

9.1. Під відкритим аукціоном з продажу майна/товарів розуміється спосіб проведення торгової процедури на електронному майданчику, при якому Організатор визначає Переможця, що запропонував найвищу ціну договору. Процедура проводиться шляхом підвищення стартової (початкової) ціни договору Учасниками аукціону, які були допущені Організатором торгів та визначені Учасниками аукціону. Подача цінових пропозицій Учасниками аукціону може відбуватись багаторазово.

9.2. Для участі в торговій процедурі Користувач (зареєстрований в якості Учасника) торгів в «Особистому кабінеті» заповнює та відправляє Заявку шляхом натискання на посилання «Прийняти участь».

9.3. Заявка має відповідати вимогам, вказаним Організатором в Оголошенні та документації про проведення торгової процедури. Заявка не повинна містити пропозицію Користувача (зареєстрованого в якості Учасника) щодо ціни договору.

9.4. Учасник має право подати Заявку на будь-який лот торгової процедури до закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором в Оголошенні про проведення торгової процедури.

9.5. Після закінчення терміну прийому Заявок, Організатор розглядає подані Заявки та формує на електронному майданчику протокол розгляду заявок (по кожному лоту), який містить інформацію про Користувачів (зареєстрованих в якості Учасників), що подали Заявки, перелік Учасників, а також перелік Користувачів, яким відмовлено у допуску до участі в аукціоні, із зазначенням підстав прийнятого рішення. Протокол затверджується Організатором й публікується на електронному майданчику.

9.6. Проведення аукціону починається з дати та часу, визначених в Оголошенні про проведення аукціону. Під час аукціону (по відношенню до кожного лота) відбувається підвищення початкової ціни шляхом багаторазового подання пропозицій щодо ціни договору Учасником, допущеним Організатором до участі в аукціоні.

9.7. Під час проведення аукціону автоматично відхиляються пропозиції, що подані після закінчення визначеного даним Регламентом терміну завершення подачі пропозицій, а також пропозиції, що містять ціну, яка збільшена на величину що не відповідає «кроку аукціону», визначеного в Оголошенні про проведення аукціону. У разі відхилення пропозиції Учаснику направляється відповідне повідомлення із зазначенням причини.

9.8. На сторінці проведення аукціону забезпечено розміщення інформації про термін, протягом якого можна подати цінову пропозицію, а також інформація про представлені цінові пропозиції із зазначенням часу їх представлення. Не публікується інформація про найменування осіб, які подають конкуруючі цінові пропозиції.

9.9. На початку проведення аукціону встановлюється час представлення цінових пропозицій. Після отримання цінової пропозиції встановлюється час представлення пропозицій. У разі закінчення терміну представлення цінових пропозицій відбувається автоматичне завершення аукціону.

9.10. Після завершення аукціону Організатор формує на електронному майданчику протокол підведення підсумків торгів (по кожному лоту), який містить інформацію про Переможця аукціону, що запропонував найбільшу ціну. Протокол затверджується Організатором та публікується на електронному майданчику.

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Регламентом Користувачі електронного майданчика несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати та інші збитки, які понесли Користувачі з причини недотримання ними вимог цього Регламенту, а також у наступних випадках:

10.3. Оператор електронного майданчика не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати та інші збитки, які понесли Користувачі з причини неналежного вивчення інформації, що стосується роботи електронного майданчика:

10.4. За недотримання або неналежне дотримання вимог, передбачених чинним законодавством України, цим Регламентом Оператор електронного майданчика несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

ХІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони не мають права розголошувати будь-яку конфіденційну та/абояка є власністю однієї зі сторін інформацію поза дією цього Регламенту та законодавства України.

11.2. Біржа зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію, пов'язану з проведенням електронних торгів.

11.3. Біржа здійснює обробку персональних даних у вигляді: збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і розширення (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі із застосуванням інформаційних (автоматизованих) систем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11.4. Біржа здійснює обробку персональних даних з метою ідентифікації суб'єкта персональних даних на електронному майданчику самим Оператором та іншими зареєстрованими на електронному майданчику користувачами, без чого неможливе забезпечення Оператором повноцінного функціонування електронного майданчика.

11.5. Суб'єкт персональних даних при реєстрації на електронному майданчику погоджується з тим, що Біржа буде обробляти персональні дані, що належать такому суб’єкту, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, контактний телефон, адреса електронної пошти та інші дані, які можуть стати доступні оператору з представлених таким суб'єктом та/або іншою особою, уповноваженою на вчинення таких дій від імені суб'єкта, відомостей і документів.

11.6. Суб'єкти персональних даних погоджуються з тим, що відомості, які були розміщені ними на електронному майданчику, є загальнодоступними і можуть бути поширені Оператором і безперешкодно отримані третіми особами на сайті електронного майданчика https://www.cuex.com.ua/.

ХІІ. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе згідно цього Регламенту зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, епідемій, вибухів, пожеж та інших надзвичайних обставин. При цьому термін виконання зобов'язань за цим Регламентом відсувається пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини.

12.2. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, повинна негайно сповістити у письмовій формі Оператора електронної площадки про настання, передбачуваний термін дії і припинення форс - мажорних обставин, а також представити докази названих обставин.

12.3. Не повідомлення, або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили тягне за собою втрату права посилатися на такі обставини.

ХІІІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Технічна служба Оператора електронної площадки розглядаєвсі звернення направлені на електронну пошту.

13.2. Термін відповіді на звернення користувачів становить не більше тридцяти днів з моменту отримання та реєстрації звернення за умови, що воно складено у належній формі.

13.3. Оператор залишає за собою право не відповідати на звернення, предмет яких не входить до компетенції Оператора електронної площадки.

13.4. У разі виникнення спору його Сторонами вважаються: Оператор електронного майданчика і користувачі,що приєдналися до цього Регламенту.

13.5. Сторони повинні докласти всіх зусиль, щоб шляхом прямих переговорів, в претензійному порядкудосягнутидвостороннього задоволення всіхсуперечностейабо спірнихпитань, що виникають між ними в рамках даного Регламенту, на підставі чинного законодавства України.

13.6. Будь-яка Сторона може вимагати вирішення неврегульованого спірного питання в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

ХІV. ТАРИФНА ПОЛІТИКА

14.1. Вартість послуг Біржі визначається між Біржею та Користувачами окремо по кожній торговій процедурі.

1 Дана норма набуде чинності після врегулювання законодавства, що стосується ЕЦП. Дата, починаючи з якої застосування ЕЦП для користувачів стане обов'язковим, буде повідомлена додатково.

2 Дана норма набуде чинності після врегулювання законодавства, що стосується ЕЦП. Дата, починаючи з якої застосування ЕЦП для користувачів стане обов'язковим, буде повідомлена додатково.

3 Дана норма набуде чинності після врегулювання законодавства, що стосується ЕЦП. Дата, починаючи з якої застосування ЕЦП для користувачів стане обов'язковим, буде повідомлена додатково.

4 Дана норма набуде чинності після врегулювання законодавства, що стосується ЕЦП. Дата, починаючи з якої застосування ЕЦП для користувачів стане обов'язковим, буде повідомлена додатково.

5 В даний час користувач прикріплює сканкопії документів без використання ЕЦП.

6 Дана норма набуде чинності після врегулювання законодавства, що стосується ЕЦП. Дата, починаючи з якої застосування ЕЦП для користувачів стане обов'язковим, буде повідомлена додатково.